Sơn dầu Alkyd thông thường

Sơn Alkyd 1 TP
Sơn Alkyd 1 TP